Mia Teräsaho

Kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Segregaation purkaminen lähtee liikkeelle pienistä teoista, joita työpaikoilla on helppo ottaa käyttöön ja nivoa osaksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Ratkaisuja ovat monimuotoisuutta edistävät rekrytointikäytännöt, alojen moninaisempaan kuvitukseen panostaminen, eri sukupuoliaolevien ja eri taustaisten roolimallien nostaminen esiin työpaikkojen ja koulujen välisessä yhteistyössä sekä sukupuolineutraalit ammattinimikkeet.

On aika ottaa kaikki osaaminen käyttöön

Suomea pidetään usein tasa-arvon mallimaana. Suomessa on kuitenkin edelleen paljon tasa-arvo-ongelmia, joista yksi on sukupuolen mukaan voimakkaasti eriytyneet työmarkkinat, joiden purkaminen on varteenotettava ratkaisu eri alojen työvoimapulaan sekä osaamisen ja resurssien varmistamiseen tulevaisuudessa. Segregaation purkaminen vahvistaa myös alueiden elinvoimaisuutta.

Sukupuolen mukainen segregaatio on vallinnut muuttumattomana Suomessa jo vuosikymmeniä: naiset ja miehet työskentelevät paljolti eri toimialoilla, ammateissa ja tehtävissä. Voimakkaimmin eriytyneitä aloja ovat naisenemmistöiset hyvinvointi- ja terveysalat sekä miesenemmistöiset tekniikan ja ICT-alat. Myös yrittäjyys, nuorten ammattitoiveet ja TET-harjoittelupaikat suuntautuvat vahvemmin omalle sukupuolelle tyypillisemmälle alalle.

Julkisesta keskustelusta on jäänyt vähemmälle huomio siitä, että myös maahan muuttaneet kohtaavat Suomessa sukupuolen mukaan voimakkaastieriytyneet työmarkkinat. Tämä voi osaltaan aiheuttaa esteitä työuralle. Tutkimuksetosoittavat, että maahan muuttaneita naisia ohjataan enemmän naisenemmistöisillealoille, myös vastoin naisten ammattitoiveita ja koulutustaustaa.

Naiset ja miehet sijoittuvat työelämässä vaativuudeltaan eritasoisiin tehtäviin: miehet johtotehtäviin ja naiset avustaviin tehtäviin. Esimerkiksi naisten osuus pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista jää edelleen alle 10 prosentin.

Monimuotoisuuteen panostaminen tuottaa monipuolisempia näkökulmia ja päätöksiä, ja siten parempia tuotteita ja palveluja. Koko työyhteisön tasolla luovuus, innovaatiot, asiakasymmärrys ja työhyvinvointi lisääntyvät.

Segregaation purkaminen lähtee liikkeelle pienistä teoista, joita työpaikoilla on helppo ottaa käyttöön ja nivoa osaksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Ratkaisuja ovat monimuotoisuutta edistävät rekrytointikäytännöt, alojen moninaisempaan kuvitukseen panostaminen, eri sukupuoliaolevien ja eri taustaisten roolimallien nostaminen esiin työpaikkojen ja koulujen välisessä yhteistyössä sekä sukupuolineutraalit ammattinimikkeet.

Työelämässä ja koulutuksessa on syytä purkaa eri ammatteihin liittyviä vanhentuneita mielikuvia ja asenteita. Häirintään, syrjintään ja epäasialliseen kohteluun pitää asettaa nollatoleranssi ja laatia ohjeet häirintään puuttumiseen. Esimerkiksi naiset sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ovat kokeneet etenkin miesenemmistöisten alojen koulutuksessa ja työpaikoilla häirintää, joka osaltaan vaikuttaa alavalintaan.

Tasa-arvoa edistävästä ja monimuotoisesta työelämästä hyötyvät kaikki. Meidän jokaisen panosta tarvitaan, jotta jokainen voi tehdä omannäköisiä valintoja.

Omalta osaltani edistän ja jalkautan ratkaisuja työelämän kehittämiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen(THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriön toteuttamassa Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaantyöelämään -kehittämishankkeessa sekä THL:n ja Työterveyslaitoksen Moninaisesti parempi -hankkeessa. Mikä on sinun tekosi?

Mia Teräsaho

Kehittämispäällikkö

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

Tutustu muihin puheenvuoroihin

Meet the other speakers

Osallistu keskusteluun

Keskustelu käy kuumana Twitterissä ja LinkedIn:issä. Tule seuraamaan ja osallistu mukaan!

Join the conversation

Follow our accounts on Linkedin and Twitter!