MEADOW: Digitaalinen kehittyneisyys vaikuttaa yritysten innovaatioaktiivisuuteen

Yritykset tarvitsevat innovaatioita saavuttaakseen kilpailuetua ja kansantaloudet uudistuakseen. Innovaatioilla tarkoitetaan oivalluksia, jotka näkyvät uusina tuotteina ja palveluina sekä tapoina tuottaa niitä.

TYÖ2030-ohjelman MEADOW-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisyritysten innovaatioaktiivisuutta. Tutkimuksen mukaan runsas puolet (52 %) vähintään 10 hengen suomalaisyrityksistä kertoi kehittäneensä jonkin uuden tai merkittävästi parannellun tuotteen tai palvelun viimeisen kahden pandemia-vuoden aikana.

Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää yritysten innovaatioaktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä, sillä osa yrityksistä tuottaa innovaatioita muita aktiivisemmin. Tutkimuksen mukaan innovaatioaktiivisuuteen vaikuttavat ennen kaikkea yrityksen digitaalinen kehittyneisyys, henkilöstön osallistuminen, verkostoituminen ja kansainvälisyys.

Digitalisaatioon tärkein liiketoiminnan vauhdittaja

Tulosten mukaan suurin vaikutus yritysten innovaatioaktiivisuuteen on digitaalisella kehittyneisyydellä. Itsensä digitalisaatiokehityksen ”suunnannäyttäjiksi” mieltävistä yrityksistä puolet (50 %) on tuottanut markkinoille kokonaan uusia tuotteita tai palveluita, ja lähes kolmannes (32 %) on kehittänyt yritykselle itselleen uusia tai paranneltuja tuotteita tai palveluita.

Digitalisaatio on siis tällä hetkellä jopa tärkein yritysten liiketoimintaan vaikuttava muutosvoima. Tutkimuksen mukaan digitalisaation ”suunnannäyttäjät” eroavat muista yrityksistä erityisesti siinä, kuinka kokonaisvaltaisesti digitalisaatio näkyy yrityksen erilaisissa toiminnoissa, kuinka laajasti yritys hyödyntää data-analytiikkaa erilaisiin tarkoituksiin ja kuinka suuri osa henkilöstöstä käyttää työssään digivälineitä. ”Digiosaamiseen panostaminen kannattaa. Yritysten digiosaamisen merkitys korostuu jatkossa entisestään, kun tarvitaan innovaatioita, joilla edistetään talouden vihreää siirtymistä”, toteavat tutkimuksen tekijät erikoistutkija Kirsikka Selander ja tutkimusprofessoriTuomo Alasoini Työterveyslaitokselta.

Monipuoliset verkostot lisäävät innovaatioaktiivisuutta

Digitalisaationlisäksi yrityksen innovaatioaktiivisuuteen vaikuttavat myös verkostojen monipuolisuus ja henkilöstön osallistuminen toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen mukaan innovaatioaktiivisuudella on selvä yhteys yhteistyöverkostojen hyödyntämiseen, sillä aktiivisuus uusien tuotteiden tai palveluiden tuottamiseen kasvaa johdonmukaisesti yhteistyökumppaneiden määrän lisääntymisen myötä.

Yhteistyökumppaneiden lisäksi myös henkilöstön osallistumisella on merkittävä vaikutus yritysten innovaatioaktiivisuuteen. Yrityksistä, joissa vähintään 30 prosenttia henkilöstöstä osallistuu säännöllisesti toiminnan kehittämiseen, reilu kolmannes (35 %) kertoo tuottaneensa markkinoille kokonaan uuden tuotteen tai palvelun.

Kansainväliset yritykset muita aktiivisempia

Vientiyritykset eroavat innovaatioaktiivisuessaan kotimarkkinoilla toimivista yrityksistä.

Mitä suurempi osuus yrityksen liikevaihdosta koostuu ulkomaan myynnistä, sitä epätodennäköisempää on, että yritys on tuottanut markkinoille uusia tuotteita tai palveluita.

Yrityksen koolla tai toimialalla ei merkittävää vaikutusta

Suurilla yrityksillä on muita suurempi innovaatioaktiivisuus, mutta tulosten mukaan yrityksen koko ei ole tilastollisesti merkittävässä yhteydessä innovaatioaktiivisuuteen, kun tarkastelussa huomioidaan muut vaikuttavat tekijät.

Suurten yritysten muita suurempi innovaatioaktiivisuus selittynee muun muassa laajemmalla verkostoitumisella ja digitaalisella kehittyneisyydellä.

Myös merkittävä osa toimialojen välisistä eroista häviää, kun tarkastelussa huomioidaan muut tekijät. Tutkimuksen mukaan tietyillä toimialoilla, kuten IT- jaohjelmistoalalla, esiintyy kuitenkin paljon innovaatioaktiivisia yrityksiä - vaikka aktiivisuus ei selitykään pelkällä toimialalla.

Tulosten perusteella yritysten innovaatioaktiivisuuden avaintekijöiksi nousivat digitaalinen kehittyneisyys, henkilöstön laaja osallistuminen ja yhteistyöverkostojen monipuolisuus.

*MEADOW-tutkimusraporttiyritysten innovaatioaktiivisuudesta kokonaisuudessaan

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-391-036-2

Lisätietoja

Kirsikka Selander, erikoistutkija,Työterveyslaitos
kirsikka.selander@ttl.fi tai p.+358304743065

Tuomo Alasoini, tutkimusprofessori,Työterveyslaitos
tuomo.alasoini@ttl.fi tai p.+358304742577

*MEADOW-tutkimus lyhyesti

TYÖ2030-ohjelman toteuttaman MEADOW-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa työelämänkäytännöistä ja niiden muutoksista. Huhtikuussa julkaistussa raportissa on aineistoa koottu työnantajien suhtautumisesta etätyöhön. Loppusyksystä 2021 lähtien työnantajille suunnattu MEADOW-kysely on osa pääministeri Marinin hallitusohjelmaan kuuluvaa TYÖ2030-hanketta. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos. Kysely selvitti monien muiden teemojensa ohessa sitä, kuinka paljon yrityksissä ja julkisyhteisöissä tehtiin etätyötä kyselyhetkellä sekä minkälaisia ajatuksia näillä oli etätyön jatkosta koronapandemian jälkeen.

Kysely toteutettiin ositettuna satunnaisotantana lokakuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana yritys- ja toimipaikkarekisteriin kuuluvissa organisaatioissa, jotka työllistivät vähintään 10 henkilöä. Aineiston keruu toteutettiin verkkokyselyn ja puhelinhaastattelujen yhdistelmänä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 478 organisaation johtoon kuuluvaa henkilöä (vastausprosentti 34). Vastanneista kolme neljästä oli yrityksiä ja neljäsosa julkisyhteisöjä. Työnantajakyselyn tuottamaa kuvaa työelämän muutoksista täydennetään samoihin työnantajayksiköihin keväällä 2022 suunnatulla työntekijäkyselyllä, jonka ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa ensi syksynä.